Algemene voorwaarden

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder
• LWBC: Louwi Baco bv met ondernemingsnummer BE 0739.879.079, afgekort tot en hierna genoemd als LWBC
• Opdrachtgever: degene met wie LWBC een overeenkomst van opdracht voor levering van diensten of producten heeft gesloten
• Consument: iedere natuurlijke persoon die een product of dienst van LWBC afneemt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen
• Professionele klant: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die een product of dienst van LWBC afneemt voor doeleinden die binnen zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen

2. Identiteit van de onderneming

Louwi Baco bv handelend onder de naam eIDshop

• Vestigingsadres: Larenstraat 84, 3560 Lummen
• Ondernemingsnummer: BE 0739.879.079
• Bankrekening: BE75 0018 7792 5151 (BIC GEBABEBB)
• Telefoon: +32 (0)2 669 53 17
• E-mail: contact@eIDshop.be
• Bereikbaarheid: maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur

3. Toepasselijkheid

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen en rechtsverhoudingen tussen LWBC, haar merken, haar websites, haar projecten en haar webshops en de opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen tussen beide partijen. LWBC houdt zich het recht voor om de algemene voorwaarden te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan de opdrachtgever. De opdrachtgever wordt geacht stilzwijgend met de uitsluitende toepasselijkheid van deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan bij eventuele door haar mondelinge, schriftelijke, telefonische, per e-mail, fax, chat of op andere wijze opgegeven opdrachten, ongeacht een schriftelijke bevestiging van LWBC. Geen andere specificatie, beschrijving, publicatie, schriftelijk of mondeling gedane toezegging, zal deel uitmaken van deze voorwaarden noch zal hiernaar in deze voorwaarden geacht worden te zijn verwezen. Eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever kunnen niet worden toegepast, tenzij door LWBC uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaard, zelfs indien de voorwaarden van de opdrachtgever, deze voorwaarden zouden uitsluiten. Het plaatsen van een bestelling of een opdracht bij LWBC geldt als aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden. Deze voorwaarden maken, door middel van de vermelding van een URL, steeds deel uit van de bestelbonnen, de offertes, de overeenkomsten, de facturen en de creditnota’s van LWBC. Een papieren kopie van onderhavige voorwaarden kan steeds op eenvoudig verzoek gratis verkregen worden. De persoon die de bestelling of opdracht plaatst in naam van de opdrachtgever wordt verondersteld als zijnde daartoe gemachtigd. Hij of zij draagt gebeurlijk samen met zijn lastgever alle verantwoordelijkheid opzichtens derden. LWBC behoudt zich het recht voor elke bestelling of opdracht te weigeren en dit zonder opgave van reden. Het aanvaarden van een opdracht of bestelling door LWBC biedt geen verbintenissen ten opzichte van eventuele volgende opdrachten of bestellingen door de opdrachtgever. Elke offerte van LWBC heeft een geldigheidsduur van 30 dagen tenzij anders bepaald.

4. Prijzen, tarieven en betaling

Alle prijzen en tarieven van LWBC zijn inclusief BTW voor consumenten en exclusief BTW voor professionele klanten, tenzij uitdrukkelijk anders zou zijn vermeld. Behoudens andersluidend en uitdrukkelijk overeengekomen, zal er aan een professionele klant een voorschot van 80% op het voorziene totaalbedrag exclusief BTW van elk order betaald worden door de opdrachtgever aan LWBC vooraleer deze start met de uitvoering van de opdracht en/of de bestelling. Alle facturen, betaalbaar op de vervaldag zijnde, zijn contant betaalbaar op de zetel, behoudens andersluidende vermelding op de factuur. Niet-betaling van de factuur door professionele klanten op de vervaldag legt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling de verplichting ten laste van de opdrachtgever om verwijlinteresten te betalen ten belope van 12% per jaar op het openstaande factuurbedrag. Voor professionele klanten is er eveneens van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het openstaande factuurbedrag, met een minimum van 100 EUR. Bij niet-betaling behoudt LWBC zich het recht voor om verdere leveringen en uitvoeringen stop te zetten. Bovendien behoudt LWBC het recht om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte. Alle goederen blijven eigendom van LWBC tot volledige betaling van de prijs, desgevallend verhoogd met interesten en kosten. Iedere klacht of elk protest na ontvangst van de facturen dient per aangetekend schrijven binnen de eenentwintig dagen te geschieden, waarbij steeds de datum en het nummer van de geprotesteerde factuur dienen te worden vermeld. Daarnaast dient de schriftelijke klacht duidelijk te vermelden welke bedragen en factuuronderdelen worden betwist. De niet-betwiste bedragen dienen steeds binnen de betalingstermijn van de factuur te worden betaald. Bij gebreke aan klacht of protest binnen de gestelde termijn, worden de leveringen en de facturen geacht aanvaard te zijn.

5. Eenzijdige beëindiging van de overeenkomst door professionele klanten

De professionele klant kan de overeenkomst slechts eenzijdig verbreken, mits betaling van een schadevergoeding van 30% op de totale offerteprijs met een minimum van 350 EUR, vermeerderd met de vergoeding voor de door LWBC reeds in uitvoering van de bestellingen geleverde prestaties en gemaakte kosten. Wordt de overeenkomst geannuleerd door LWBC, zal deze een gelijke forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn aan de opdrachtgever indien de opdrachtgever een consument is. Indien er een voorschot betaald werd, wordt dit in elk geval hiertoe ingehouden. LWBC behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen ingeval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de opdrachtgever. In alle mogelijke gevallen van overmacht – dit is in het algemeen alle omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst verhinderen, verminderen of vertragen of die een overdreven verzwaring van de verplichtingen van LWBC zouden teweeg brengen – behoudt LWBC zich het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist. Indien LWBC bij het intreden van de overmachtssituatie al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde dan wel het leverbare deel te facturen en is de opdrachtgever gehouden deze facturen te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

6. Uitvoering, levering en leveringstermijnen

LWBC kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet-beschikbaar zijn van een product. De met professionele klanten afgesproken termijnen worden verlengd door de eventuele vertraging in hoofde van de opdrachtgever in de aanbrenging van de elementen die LWBC nodig heeft om haar taak te volbrengen of door een vertraging in betaling van de afgesproken prijs. Indien de opdrachtgever de levertijd van een bepaalde opdracht wenst te verkorten, is LWBC, indien dergelijke termijn haalbaar wordt geacht, gerechtigd de daaraan verbonden hogere kosten boven de overeengekomen prijs in rekening te brengen. LWBC is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, kan LWBC de uitvoering van onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase heeft goedgekeurd. Levering geschieden af bedrijf van LWBC, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen tussen beide partijen. De opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld door LWBC. Indien de opdrachtgever nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering en/of indien bestelde goederen niet door de opdrachtgever afgenomen worden, dan is LWBC gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de opdrachtgever. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de opdrachtgever over op het moment waarop zaken aan de opdrachtgever ter beschikking staan. LWBC behoudt zich het recht bepaalde werkzaamheden uit te laten voeren door derden. De Opdrachtgever draagt er zorg voor alle gegevens, waarvan LWBC aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan LWBC worden verstrekt. Indien deze benodigde gegevens niet tijdig aan LWBC zijn verstrekt, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de opdrachtgever deze gegevens juist en volledig aan LWBC ter beschikking heeft gesteld. LWBC is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat LWBC is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. LWBC is niet aansprakelijk in geval van materiële fouten, zet- of drukfouten. Kennelijke vergissingen binden LWBC niet. LWBC behoudt zich het recht om voor promotiedoeleinden te verwijzen naar haar opdrachtgevers en diens logo’s in haar online en offline portfolio’s.

7. Weigeren van bestellingen

LWBC houdt zich het recht voor om bestellingen te weigeren bij ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van de opdrachtgever bij vaststelling van een abnormale hoeveelheid van bestelde producten, bij uitputting van de voorraad of het niet langer beschikbaar zijn van een product, bij vaststelling van een ongeldig aanbod en bij overmacht.

8. Verzending

De verzending geschiedt op de wijze als door LWBC aangegeven. Wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals door snelle of expresverzending, dan geschiedt die verzending voor risico van de opdrachtgever en zijn de extra kosten hieraan verbonden voor rekening van de opdrachtgever. In geval van beschadiging en/of onvolledigheid van een zending, gelden de voorwaarden van de transporteur en de gekozen wijze van verzending. Indien de opdrachtgever een professionele klant is, is deze verplicht de toegezonden stukken onmiddellijk bij aflevering te controleren op eventuele beschadiging of onvolledigheid en dient deze elk gebrek direct schriftelijk te melden aan LWBC. Indien de opdrachtgever een consument is, beschikt deze over een termijn van 2 maanden vanaf de vaststelling van het gebrek om dit, bij voorkeur schriftelijk, aan LWBC te melden.

9. Herroepingsrecht voor consumenten

Bij de online aankoop van producten via een webshop van LWBC heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. LWBC verlengt deze termijn naar 30 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan LWBC bekend gemaakte vertegenwoordiger. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan LWBC retourneren, conform de door LWBC verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 30 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan LWBC. Het kenbaar maken dient de consument schriftelijk te doen. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient hij het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde producten tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending. Indien de consument na afloop van de genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht respectievelijk het product niet aan LWBC heeft teruggezonden, is de koop een feit. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, dient hij het product via de door LWBC gekozen transporteur en op kosten van LWBC te retourneren en dit volgens de instructies van LWBC. Het door de consument betaalde orderbedrag zal LWBC zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het geretourneerde product reeds terug ontvangen is door LWBC. Indien de consument er voor kiest om het product op een andere wijze en eigen kosten te retourneren, zal LWBC deze retourkosten niet vergoeden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode. Bij beschadiging van het geretourneerde product door onzorgvuldige omgang of terugzending door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product. Producten die door LWBC tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de klant of duidelijk persoonlijk van aard zijn worden uitgesloten van het herroepingsrecht.

10. Commerciële bedenktijd voor professionele klanten

Bij de online aankoop van producten via een webshop van LWBC biedt LWBC de professionele klant via een commerciële bedenktijd de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 30 dagen. Deze commerciële bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van het product door de professionele klant of een vooraf door de professionele klant aangewezen en aan LWBC bekend gemaakte vertegenwoordiger. Tijdens de commerciële bedenktijd zal de professionele klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van de ter beschikking gestelde commerciële bedenktijd gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan LWBC retourneren, conform de door LWBC verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Wanneer de professionele klant gebruik wenst te maken de ter beschikking gestelde commerciële bedenktijd is hij verplicht dit binnen 30 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan LWBC. Het kenbaar maken dient de professionele klant schriftelijk of per e-mail te doen. Nadat de professionele klant kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van de commerciële bedenktijd dient hij het product binnen 14 dagen retour te sturen. De professionele klant dient te bewijzen dat de geleverde producten tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending. Indien de professionele klant na afloop van de genoemde termijn niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van de ter beschikking gestelde commerciële bedenktijd respectievelijk het product niet aan LWBC heeft teruggezonden, is de koop een feit. Indien de professionele klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, dient hij het product via de door LWBC gekozen transporteur en op kosten van LWBC te retourneren en dit volgens de instructies van LWBC. Het door de professionele klant betaalde orderbedrag zal LWBC zo spoedig mogelijk terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het geretourneerde product reeds terug ontvangen is door LWBC. Indien de professionele klant er voor kiest om het product op een andere wijze en eigen kosten te retourneren, zal LWBC deze retourkosten niet vergoeden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de professionele klant is gebruikt tenzij de professionele klant nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode. Bij beschadiging van het geretourneerde product door onzorgvuldige omgang door de professionele klant zelf is de professionele klant aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product. Producten die door LWBC tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de professionele klant of duidelijk persoonlijk van aard zijn worden uitgesloten van de ter beschikking gestelde commerciële bedenktijd.

11. Conformiteit en garantie voor consumenten

LWBC staat ervoor in dat de in haar webshops aangekochte producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 2 maanden na de vaststelling van het gebrek aan LWBC te worden gemeld. De garantietermijn voor consumenten komt overeen met de wettelijke bepaling van 2 jaar vanaf de levering van het product. LWBC is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten. De wettelijke garantie die door LWBC, de importeur of de producent van het product wordt gegeven is alleen geldig wanneer het product wordt gebruikt met het meegeleverde toebehoren. De wettelijke garantie dekt geen defecten of schade aan producten die te wijten zijn aan een foutief gebruik, foutieve installatie, foutief opladen, verkeerd onderhoud, verkeerd gebruik, vochtschade, valschade, misbruik, herstellingen, bewerkingen, wijzigingen of wijzigingen aan het product, met inbegrip van defecten veroorzaakt door het gebruik van het product met een ander middel, uitrusting, toestel, systeem of apparaat dan aanbevolen door LWBC, de importeur of de producent van het product. De wettelijke garantie geldt niet indien de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

12. Conformiteit en garantie voor professionele klanten

LWBC staat ervoor in dat de in haar webshops aangekochte producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan LWBC schriftelijk te worden gemeld. Een commerciële garantie voor professionele klanten wordt bepaald op 2 jaar vanaf de levering van het product. LWBC is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de professionele klant, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten. De commerciële garantie die door LWBC, de importeur of de producent van het product wordt gegeven is alleen geldig wanneer het product wordt gebruikt met het meegeleverde toebehoren. De commerciële garantie dekt geen defecten of schade aan producten die te wijten zijn aan een foutief gebruik, foutieve installatie, foutief opladen, verkeerd onderhoud, verkeerd gebruik, vochtschade, valschade, misbruik, herstellingen, bewerkingen, wijzigingen of wijzigingen aan het product, met inbegrip van defecten veroorzaakt door het gebruik van het product met een ander middel, uitrusting, toestel, systeem of apparaat dan aanbevolen door LWBC, de importeur of de producent van het product. De commerciële garantie geldt niet indien de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

13. Niet-overdraagbaarheid aan derden

De opdrachtgever in zijn hoedanigheid van professionele klant is niet gerechtigd de rechten of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst met LWBC voor het leveren van diensten aan derden over te dragen, zonder voorafgaandelijke en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van LWBC.

14. Aansprakelijkheid

In geen geval kan de opdrachtgever LWBC aansprakelijk stellen voor enige indirecte, incidentele of gevolgschade die voorkomt of is ontstaan bij de hosting of andere (internet) diensten. Dit houdt in, maar is niet gelimiteerd tot de schade te wijten aan het verlies van data, vertragingen, niet-afleveren of verkeerd afleveren of onderbrekingen van de diensten. Op geen enkel moment kan LWBC aansprakelijk worden gesteld voor om het even welke klachten, claims, kosten (inclusief aanvaardbare gerechtskosten), aansprakelijkheid of rechtszaak, die voortkomen of zijn ontstaan uit het gebruik van haar internet- en hostingdiensten. Ingeval van overmacht zal LWBC geen bewijs moeten leveren van het onvoorzienbaar of onvermijdelijk karakter van de bedoelde overmacht situatie. Zonder limitatief te zijn, wordt o.a. het volgende begrepen onder een overmacht situatie: natuuromstandigheden, staking of lock-out, brand, overstromingen, technische storingen, inbeslagname, embargo, algemene schaarste aan goederen, ziekte, ontslag en in het algemeen elke onvoorziene omstandigheid die het contractuele evenwicht in aanzienlijke mate verstoort, en dit onafhankelijk of de overmacht zich voordoet bij LWBC, bij één van haar leveranciers of bij één van haar medewerkers. Gebreken in de materialen die voor LWBC verborgen waren, zullen haar verantwoordelijkheid niet in het gedrang brengen en geen aanleiding kunnen geven tot het betalen van schadevergoeding. De door LWBC te betalen schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst zal in geen geval meer bedragen dan 50% van de op grond van die overeenkomst door LWBC aan de opdrachtgever gefactureerde en factureerbare bedragen. Deze beperking van de aansprakelijkheid geldt niet ingeval van een opzettelijke of zware fout of ingeval van overlijden of lichamelijk letsel. Absolute voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de opdrachtgever na het ontstaan van de schade, binnen een termijn van eenentwintig dagen, de schade per aangetekend schrijven aan LWBC heeft gemeld. LWBC is evenwel niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen als deze te wijten zijn aan software of hardware of andere materialen, die niet door LWBC werden geleverd en welke gebrekkig is en/of waarvan LWBC niet wist dat die samen met de door haar geleverde producten en diensten zouden gebruikt worden, of het feit dat anderen dan LWBC wijzigingen aan de producten of diensten hebben aangebracht.

15. Intellectuele rechten

LWBC is niet aansprakelijk wegens schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden voor het gebruik van gegevens, dewelke haar door of vanwege de opdrachtgever in uitvoering van haar opdracht zijn verstrekt. Behoudens andersluidend beding blijft LWBC alleen titularis van de auteursrechten en naburige rechten op de, in het kader van de haar toevertrouwde opdracht uitgevoerde werken en prestaties. Zij blijven de eigendom van LWBC en mogen zonder schriftelijke toestemming op generlei wijze worden gebruikt voor andere doeleinden dan deze die het voorwerp uitmaken van de overeenkomst. Noch mogen zij worden gekopieerd, vermenigvuldigd of op andere wijze worden gebruikt of aan derden ter beschikking gesteld. LWBC is gerechtigd de werken en prestaties, die hij voor de opdrachtgever uitvoerde, te vertonen aan potentiële opdrachtgevers. Bij elk gebruik van de geleverde werken en prestaties door LWBC dient er een bronvermelding te zijn van LWBC, tenzij anders zou zijn overeengekomen. LWBC behoudt zich het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

16. Toepasselijk recht en geschillen

LWBC streeft naar 100% tevredenheid bij haar opdrachtgevers. Ontstaat er toch een geschil, dan vragen we de opdrachtgever eerst rechtstreeks contact op te nemen met LWBC. De overeenkomsten tussen LWBC en de opdrachtgever worden beheerst door het Belgisch recht. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van Arrondissement Antwerpen, afdeling Hasselt bevoegd. In geval van betwisting met een consument zijn uitsluitend de rechtbanken bevoegd van de woonplaats van de consument of de rechtbank van de plaats waar de overeenkomst wordt uitgevoerd. LWBC doet er alles aan om geschillen binnen drie werkdagen te behandelen. Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de Federale Overheid bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. Ingeval een geschil met een grensoverschrijdend karakter kan de consument bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution (ODR) platform van de Europese Unie.

17. Specifieke voorschriften inzake de ontwikkeling en het onderhoud van websites

Op basis van de door de opdrachtgever te verstrekken gegevens, voor de juistheid en volledigheid waarvan de opdrachtgever instaat, zal schriftelijk worden gespecificeerd welke website/programmatuur ontwikkeld zal worden. Ingeval van onvolmaaktheden in hoofde van de door LWBC ontwikkelde websites zal LWBC technische bugs herstellen gedurende de eerste 30 dagen na oplevering. Na het verstrijken van deze termijn zullen deze herstellingen worden aangerekend aan uurtarief. LWBC zal de ontwikkelde websites en/of programmatuur aan de opdrachtgever conform specificatie opleveren. De opdrachtgever heeft het recht de website/programmatuur gedurende een periode van 30 dagen na gebruiksklare oplevering te testen. Doel van de test is vast te stellen of de website/programmatuur voldoet aan de overeengekomen specificaties. Indien bij het uitvoeren van de acceptatietest blijkt dat de website/programmatuur gebreken vertoont of niet aan de schriftelijke specificaties voldoet, zal de opdrachtgever LWBC terstond in een schriftelijk en gedetailleerd acceptatieverslag over de gebreken informeren. LWBC zal in dat geval de gemelde gebreken binnen een redelijke termijn herstellen. Kleine gebreken die de operationele ingebruikname niet in de weg staan zijn geen reden om de acceptatie te onthouden. Door feitelijke ingebruikname van de website/programmatuur of onderdelen daarvan heeft de opdrachtgever de website/programmatuur of die onderdelen geaccepteerd. De website/programmatuur wordt verder geacht te zijn aanvaard na acceptatie van de opdrachtgever, of 30 dagen na gebruiksklare oplevering indien de opdrachtgever LWBC niet schriftelijk over de gebreken heeft geïnformeerd, of na het herstel van de gemelde gebreken. De acceptatie kan door de opdrachtgever niet worden tegengehouden wegens het geheel of het gedeeltelijk nalaten door de opdrachtgever van een acceptatietest. Conform de wettelijke bepalingen inzake artistieke en industriële eigendom, tekeningen, modellen, ontwerpen enz., zijn al de door LWBC ontworpen schetsen, ontwerpen, foto’s, afbeeldingen, webpagina’s, banners, interpretaties, concepten, schikkingen, programmatuur enz., welke ook de techniek mag zijn, de eigendom van LWBC. Ze mogen op geen enkele manier worden nagemaakt of op welke wijze dan ook vermenigvuldigd of verspreid. Het afstaan of aanrekenen van voorgaande geeft op zichzelf, behoudens uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming, op geen enkele manier het recht het als eigendom te beschouwen. De ontworpen website/programmatuur is de intellectuele eigendom van LWBC en wordt als zodanig door de wetgeving beschermd. De website/programmatuur mag dus niet worden overgemaakt ten kosteloze titel of bezwarende titel, onder welke vorm ook, geheel of gedeeltelijk, aan om het even welke derde, mits uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van LWBC. De opdrachtgever verbindt zich er toe de vertrouwelijkheid van de website/programmatuur te bewaren, noch kopieën van het geheel of gedeeltes van de software of van methoden en concepten daarin gebruikt te verspreiden of openbaar te maken aan om het even welke derde. Alle elementen en gegevens die door de opdrachtgever aan LWBC worden verstrekt voor opname in de website/programmatuur, o.a. alle teksten, beelden, logo’s, grafieken, foto’s, audio- of videofilms en de updates worden verondersteld als uitsluitende eigendom te zijn en te blijven van de opdrachtgever. In de mate dat deze elementen geheel of gedeeltelijk niet de exclusieve eigendom zijn van de opdrachtgever, waarborgt de opdrachtgever dat deze over alle noodzakelijke toelatingen beschikt met het oog op het gebruik van deze elementen. De opdrachtgever vrijwaart LWBC tegen alle klachten van derden die zouden beweren een intellectueel of ander tegensprekelijk recht te kunnen doen gelden.

18. Specifieke voorschriften inzake (web)hosting

Een webhosting wordt aangeboden voor een periode van 1 jaar, tenzij anders en uitdrukkelijk overeengekomen. Behalve bij schriftelijke opzegging wordt deze termijn bij het verstrijken ervan automatisch verlengd met een periode van 1 jaar. De opdrachtgever is gehouden schriftelijk een opzeggingstermijn van 2 maanden te respecteren, die 2 maanden voor de jaarlijkse verlengingsdatum geschiedt zij het tijdens de oorspronkelijke periode of tijdens de periode van verlenging. Voor deze diensten werkt LWBC samen met betrouwbare en professionele partners. LWBC kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele discontinuïteit door technische of andere redenen bij deze partners. Ook van een schadevergoeding kan geen sprake zijn. Iedere inbreuk door de opdrachtgever op het door LWBC ter beschikking gestelde systeem of de netwerkbeveiliging is ten zeerste verboden. Ingeval er door LWBC inbreuken worden vastgesteld zal zulks aanleiding geven tot het onverwijld formuleren van een strafklacht bij de gerechtelijke instanties. De opdrachtgever zorgt er te allen tijde voor dat hij de nodige beveiligingsupdates en patches installeert voor zijn door LWBC gehoste website, applicatie... Het is de opdrachtgever verboden met zijn website de dienstverlening door LWBC aangeboden, in het gedrang te brengen.

19. Specifieke voorschriften inzake domeinregistratie

Aangezien de toekenning van de domeinnamen op het Internet afhangt van de uitdrukkelijke goedkeuring van de bevoegde autoriteiten is LWBC op geen enkel ogenblik verantwoordelijk voor een eventuele weigering. LWBC koopt deze dienst aan bij betrouwbare en professionele partners. LWBC kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele discontinuïteit door technische of andere redenen bij onze partners. Ook van een schadevergoeding kan geen sprake zijn. De registratie van een domeinnaam is steeds voor een periode van 1 jaar, tenzij anders is overeengekomen. Behalve bij schriftelijke opzegging wordt deze termijn bij het verstrijken ervan automatisch verlengd met een periode van 1 jaar. De opdrachtgever is gehouden schriftelijk een opzeggingstermijn van 2 maanden te respecteren, die 2 maanden voor het einde van de jaarlijkse verlengingsdatum geschiedt zij het tijdens de oorspronkelijke periode of tijdens de periode van verlenging.

20. Ongeoorloofd gebruik

Hosting accounts, servers en domeinnamen mogen alleen gebruikt worden voor legale doeleinden (uitgaande van de Belgische en Europese wetgeving). LWBC neemt geen verantwoordelijkheid voor de informatie geplaatst door opdrachtgever op haar servers en netwerkinfrastructuur. De opdrachtgever is geheel verantwoordelijk voor de informatie die op de servers en netwerkinfrastructuur geplaatst wordt. De inhoud en strekking van de (grafische) data mogen in geen geval discriminerend of anderszins aanstootgevend zijn. Zogenaamde `warez` sites en/of andere sites met illegale software en pornografische inhoud zijn niet toegestaan. Het gebruik van scripts en andere programma`s op de servers en netwerkinfrastuctuur van LWBC is toegestaan, zolang dit het functioneren van de servers en netwerkinfrastuctuur niet in gevaar brengt. Dit ter beoordeling van LWBC. Ook verklaart de opdrachtgever nooit handelingen op de servers en netwerkinfrastuctuur te verrichten die schade kunnen aanrichten. Het versturen van ongevraagde reclame e-mails (spam) via de servers en netwerkinfrastuctuur van LWBC is niet toegestaan evenals het versturen van ongevraagde reclame e-mails voor een website/domeinnaam die door LWBC wordt gehost. Bij het niet opvolgen van deze richtlijnen behoudt LWBC het recht om onmiddellijk de inhoud offline te zetten zonder voorafgaandelijke waarschuwing(en).

21. Specifieke voorwaarden inzake (online) advertising

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle vermeldingen en advertenties op (mobiele) websites of platformen van LWBC of (mobiele) websites of platformen waarvan het beheer overgedragen is aan LWBC. Alle vermeldingen en advertenties worden geplaatst buiten de inhoudelijke verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van LWBC. Alleen de opdrachtgever is volledig aansprakelijk voor de inhoud en de vorm van de vermelding of advertentie. Dit inclusief ten opzichte van alle derden. De opdrachtgever vrijwaart LWBC onherroepelijk en onbeperkt tegen alle aanspraken of vorderingen van derden jegens LWBC. Dit omvat onder meer de aanspraken wegens inbreuken of vergoeding van de uit de vermelding of advertentie voortvloeiende schade. De opdrachtgever verklaart uitdrukkelijk over alle rechten te beschikken. De aanvraag van een vermelding of advertentie dient schriftelijk te gebeuren aan de hand van een inschrijvings- of aanvraagformulier of getekende offerte, bezorgd door de opdrachtgever. Deze aanvraag vermeldt duidelijk de handelsnaam en/of het merk waarvoor de vermelding of advertentie bedoeld is. LWBC behoudt zich het recht voor om bepaalde vermeldingen en advertenties zonder opgave van redenen te weigeren. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om vermeldingen of advertenties door te verkopen of door te verhuren aan derden. LWBC streeft ernaar om zijn (mobiele) websites of platformen of (mobiele) websites of platformen waarvan het beheer overgedragen is aan LWBC zo maximaal mogelijk beschikbaar zijn voor bezoekers. LWBC kan echter niet garanderen dat deze te allen tijde ononderbroken en volledig beschikbaar zijn en behoudt zich het recht voor om onaangekondigd voorgaande (mobiele) websites of platformen te onderhouden, offline te halen, aan te passen, uit te breiden, te schrappen of te verbeteren In dit geval kan de opdrachtgever geen aanspraak maken op enige schadevergoeding ten gevolge van zo’n onderbreking. De effectieve looptijd van de vermelding of advertentie wordt steeds in het inschrijvings- of aanvraagformulier, getekende offerte of factuur opgegeven. De opdrachtgever verbindt er zich toe om alle verkregen informatie, met inbegrip van maar niet beperkt tot prijzen, statistieken, rapporten, prognoses... strikt geheim en vertrouwelijk te behandelen en aldus aan geen andere partij(en) over te maken of door een andere partij te laten gebruiken.

22. Verwerking van persoonsgegevens

Zie onze Privacy en Cookie Policy (PCP) op www.eidshop.be/privacyverklaring.

23. Privacy

Zie onze Privacy en Cookie Policy (PCP) op www.eidshop.be/privacyverklaring.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.
© 2018 - 2024 eIDshop.be | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel